top of page

ומי חובש פצעיך / מי שומר דלתך

מי שומע צפונות ליבך
מי ערב שלומך / מי מחשיך יומך

ומי שומע קריאת אימך

ואם יכולתי / לחצות גבול
לשבור מנעול / ליבם האכזר
עד קצה העולם / עד קצה כל סיכוי
עד החופש שלך / גם אני הפכתי שבוי


האם אתה דומע / האם ליבך שומע
האם דפיקות ליבי / מקישות על החומה
כמו ארזי הלבנון / בין קירות הפלישתים
רק תישאר החזק בילדים

ואם יכולתי / לחצות גבול

לשבור מנעול / ליבם האכזר

עד קצה העולם / עד קצה כל סיכוי

עד החופש שלך / גם אני הפכתי שבוי

הפכתי שבוי   /   מילים: משה קלוגהפט, לחן: נמרוד לב

‎‎‎

bottom of page