top of page

ולא יודעת / איפה אתה היום
ולא יודעת / אם נשאר לך מקום


מה שפרח באביב / לא שרד את הסתיו
לא בטוחה / איך קוראים לך עכשיו

האם גדלת מאז / בכל יום אלי
חזרת / האם בכית כבר אז

בסוף היום / אהבת

ולא יודעת / איפה אתה היום
ולא יודעת / אם נשאר לך מקום


לא הכרתי את פניך / כשפגע בם האור
הזמן התקדם / רק אני מאחור

האם גדלת מאז / בכל יום אלי

חזרת / האם בכית כבר אז

בסוף היום / אהבת

ולא יודעת / איפה אתה היום
ולא יודעת / אם נשאר לך מקום


אם תקשיב לקולי / מה תשמע שם
תגיד לי / איזה צליל ממני נשאר

אם תביט בעיני / מה תמצא שם
תביט בי / מבטך כל כך מוכר
מבטך כל כך זר / תענה לי מה נשאר

ולא יודעת / איפה אתה היום
ולא יודעת / אם נשאר לך מקום


ולא יודעת / מי נותן לך כתף
ולא עוצרת / עד
שאתעייף

ולא יודעת   /   מילים ולחן: משה קלוגהפט

bottom of page